សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩០ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ស្តីពី ការកែសម្រួលចំណុច ៥.១.៥ និងចំណុច ៥.១.១០.១ នែបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ