វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធលើប្រធានបទចំនួន ៣ ទាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ ការចែកលិខិតអញ្ជើញ និងសភាពការណ៍ទូទៅ មុនចាប់ផ្តើមដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News