វីដេអូព័ត៌មាន​​ គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះ នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News