រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប លើរបៀបវារៈ៖
- ត្រួតពិនិត្យការងារកន្លងមក
- ទិសនៅការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្ត
- សេចក្ដីផ្សេងៗ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News