រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មាន ស្ដីពីដំណើរការៀបចំការបោះឆ្នោតសកល នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មាន ស្ដីពីដំណើរការៀបចំការបោះឆ្នោតសកល នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារសុខា អូតែល។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News