សេចក្តីប្រកាសចំនួនសមាជិកឃុំ សង្កាត់២០១២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778