ចំនួនអាសនៈរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា សម្រាប់នីតិកាលទី៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778