សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសសមាសភាពគណ:កម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត (គ.ក.ប) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣