វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សហការជាមួយគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គ្រោល និងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត អំពីច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោត បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សហការជាមួយគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គ្រោល និងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត អំពីច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោត បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778