រូបភាពសកម្មភាព៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម តុប ឬទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល...

រូបភាពសកម្មភាព៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម តុប ឬទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គ្រោល និងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត អំពីច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោត បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត តាមរាជធានី ខេត្ត ទាំង២៥ នៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News