រូបភាពសកម្មភាពនៃការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្នុងមុខតំណែង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣...

រូបភាពសកម្មភាពនៃការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្នុងមុខតំណែង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅវិទ្យាល័យអ៊ិជិយីគិវាលពង់ ក្នុងក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News