រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន (កអធយ/YRDP) ដើម្បីស្វែងយល់....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន (កអធយ/YRDP)  ដើម្បីស្វែងយល់ ស្ដីពីសារៈសំខាន់ និងតួនាទីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News