វីដេអូកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការផ្ដល់សុពលភាព និងប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២២ ចំនួនអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត (ចំនួនស្ត្រី) និងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News