រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពជំនាញចំណុះឱ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ដើម្បីបំពេញទម្រង់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ (EOI) សម្រាប់កម្មវិធីកសាង...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពជំនាញចំណុះឱ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ដើម្បីបំពេញទម្រង់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ (EOI) សម្រាប់កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោត ជូនមន្រ្តីបោះឆ្នោត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ទៅតាមសំណើរបស់ គ.ជ.ប នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News