វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ចូលរួមវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ស្តីពី "តួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការតាមដាន និងរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិ ឆ្នាំ២០២៣"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News