តារាងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការផ្តល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ បន្តផ្តល់នៅសាលាឃុំ សង្កាត់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News