រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពី៖

-សភាពការណ៍ទូទៅជុំវិញដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ 

- លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

- បញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត 

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News