វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ គ.ជ.ប ស្តីពី «ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត» ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និង...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ គ.ជ.ប ស្តីពី «ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត» ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News