ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News