រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី៖
-ការចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់
-នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ និងការ បញ្ជូនទិន្នន័យមក គ.ជ.ប
-ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិង
-លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១
នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។
Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News