សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ថ្ងៃទី២០​​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០១៦

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778