រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំមន្ត្រី គ.ជ.ប ចូលរួមពិធី "ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ"...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំមន្ត្រី គ.ជ.ប ចូលរួមពិធី "ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ នីតិវិធីអនុវត្តការងារចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ" នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេ អូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News