រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពី ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញ អ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ...

រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពី ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញ អ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១  និងការផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ 

និងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ាន់ស្មាន  នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News