រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការណែនាំអំពីការចុះសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ឱ្យបម្រើការងារជាក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការណែនាំអំពីការចុះសម្របសម្រួល  និងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ឱ្យបម្រើការងារជាក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News