មុខតំណែង និង​លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជ្រើសរើសមន្រ្តី​ បុគ្គលិកនៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778