រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសម្រេចលើ៖

-កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា និងថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

- ខ្លឹមសារឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ ចំនួន៥មុខ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

- ខ្លឹមសារ Poster គំរូឯកសារផ្លូវការ សៀវភៅផ្នត់ និង Sticker សារអប់រំ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

-ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ក.ច.ប) សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

-ខ្លឹមសារស្ប៉តវីដេអូអប់រំរឿងខ្លី ស្ប៉តវិទ្យុអប់រំរឿងខ្លី ស្ប៉តចម្រៀងកាយវិការ និងស្ប៉តសេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ និង

-ផ្សេងៗ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News