រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើ៖

១- ខ្លឹមសារសៀវភៅណែនាំ និងឯកសារជំនួយស្មារតី សម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ  និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

២- សេចក្តីព្រាងសៀវភៅណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ 

៣- ផ្សេងៗ

នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News