រូបភាពសកម្មភា​ព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើ៖

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើ៖

-សេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១ ប្រតិទិននៃការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ២០២១ គំរូលិខិតអញ្ជើញ គំរូរបាយការណ៍ស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញតាមភូមិ គំរូរបាយការណ៍សរុបលទ្ធផល ស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញតាមភូមិក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងគំរូរបាយការណ៍ សរុបលទ្ធផលស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងផ្ដល់បន្តដោយ កបឃ.ស សម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

-សៀវភៅគោលស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា 

-សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មាន សម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

-ខ្លឹមសារបដា ខិត្តប័ណ្ណសំណួរ-ចម្លើយ និង Poster គំរូប្លង់ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

- សំណើសុំផ្តល់យោបល់លើ Factual Errors នៃសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីតួនាទី និងសមិទ្ធផលរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការ សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស

-សំណើសុំគោលការណ៍ពិនិត្យសម្រេចលើការប្រើប្រាស់គំរូទម្រង់បែបបទ ទម្រង់ស្រោមសំបុត្រ ស្បោង កញ្ចប់ដាក់សម្ភារឯកសារ ត្រាការិយាល័យ សម្រាប់បម្រើឱ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News