សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការលើករណីឯកឧត្តម⁣ នី ចរិយា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778