វីដេអូកម្មវិធីប្រកួតឆ្លើយសំណួរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ «សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងឯកសារប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើ់សរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២»

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News