រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការនៅ គឃ.សប ការចាប់ឆ្នោតដើម្បីកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណបក្សនយោបាយលើសន្លឹកឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ និង ការចែកប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត...

ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនផ្លូវការនៅ គឃ.សប ការចាប់ឆ្នោតដើម្បីកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណបក្សនយោបាយលើសន្លឹកឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ និង ការចែកប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិក្នុងឃុំ សង្កាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News