រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នៃ គ.ជ.ប ដឹកនាំសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹង/សំណុំរឿងលេខ ១១១ លេខ ១១២ និងលេខ ១៣០ ដល់លេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នៃ គ.ជ.ប ដឹកនាំសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹង/សំណុំរឿងលេខ ១១១ លេខ ១១២ និងលេខ ១៣០ ដល់លេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News