រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ ពិភាក្សានិង...ចំនួន ១៣ រួមមាន សំណុំរឿងលេខ ០០៦ / ០០៧ / ០០៨ / ០០៩ / ០១០ / ០១១ / ០១២ / ០១៣ / ០១៤ / ០១៨ / ០១៩ / ០២០ និង០២១ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន ១៣ រួមមាន សំណុំរឿងលេខ ០០៦ / ០០៧ / ០០៨ / ០០៩ / ០១០ / ០១១ / ០១២ / ០១៣ / ០១៤ / ០១៨ / ០១៩ / ០២០ និង០២១ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News