រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងនៅ គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងជំទាស់លើបញ្ជីបេក្ខជនដំបូង នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្ប...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងនៅ គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងជំទាស់លើបញ្ជីបេក្ខជនដំបូង នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News