រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបប្រតិភូ គ.ជ.ប ជប៉ុន និងជំនាញការជប៉ុនប្រចាំទីស្តីការ គ.ជ.ប ដើម្បីពិភាក្សាការងារ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើការរៀបចំការបោះឆ្នោត និងការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត រវាងប្រទេសទាំងពីរ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបប្រតិភូ គ.ជ.ប ជប៉ុន និងជំនាញការជប៉ុនប្រចាំទីស្តីការ គ.ជ.ប  ដើម្បីពិភាក្សាការងារ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើការរៀបចំការបោះឆ្នោត និងការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត រវាងប្រទេសទាំងពីរ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News