រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ទទួលជួបប្រតិភូ គ.ជ.ប ជប៉ុន និងជំនាញការជប៉ុនប្រចាំទីស្តីការ គ.ជ.ប ដើម្បីពិភាក្សាការងារនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើកិច្ចការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងអប់រំសាធារណជន រវាងប្រទេសទាំងពីរ នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ទទួលជួបប្រតិភូ គ.ជ.ប ជប៉ុន និងជំនាញការជប៉ុនប្រចាំទីស្តីការ គ.ជ.ប  ដើម្បីពិភាក្សាការងារនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើកិច្ចការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងអប់រំសាធារណជន រវាងប្រទេសទាំងពីរ នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News