រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យសម្រេចលើកំណត់ហេតុប្រជុំ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កំណត់ហេតុប្រជុំ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខ្លឹមសារសៀវភៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យសម្រេចលើកំណត់ហេតុប្រជុំ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កំណត់ហេតុប្រជុំ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២  ខ្លឹមសារសៀវភៅណែនាំ គ.ក.ប/គ.ក.រ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយចំនួន ៧មុខ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងបញ្ហាផ្សេងៗ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News