រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ណែនាំសមាជិកគណៈកម្មការសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់ រៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិតី៥ ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ណែនាំសមាជិកគណៈកម្មការសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិតី៥ ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលសន្និសីទ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News