សេចក្ដីសម្រេច លេខ ០៤៦ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ស្ដីពីការកែសម្រួលចំណុច ១០.២.៣.៥ នៃចំណុច ១០.២.៣ និងចំណុច ១០.២.៥.១ និង ១០.២.៥.២ នៃចំណុច ១០.២.៥ នៃប្រការ ១០.២ ជំពូកទី ១០ នៃបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្ដីសម្រេច លេខ ០៤៦ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ស្ដីពីការកែសម្រួលចំណុច ១០.២.៣.៥ នៃចំណុច ១០.២.៣ និងចំណុច ១០.២.៥.១ និង ១០.២.៥.២ នៃចំណុច ១០.២.៥ នៃប្រការ ១០.២ ជំពូកទី ១០ នៃបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News