រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យសម្រេចលើការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១ និងសេចក្ដីព្រាងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យសម្រេចលើការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២១ និងសេចក្ដីព្រាងសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នា២០២២ ខិត្តប័ណ្ណសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបោះឆ្នោតបាន ឬការបោះឆ្នោតពុំបាន របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងរបាយការណ៍ស្តីពីការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឱ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (សម្រាប់បំពេញដោយ គឃ.សប) នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នា២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News