សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត ចំនួន ៨.៣០២ រូប ជា​មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី