សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០១៣ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពីការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

- ទាញយកគំរូពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ៖ www.nec.gov.kh/khmer/content/5271

- ទាញយកគំរូពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ៖ www.nec.gov.kh/khmer/content/5272

-ទាញយកគំរូពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ (ទ.១០០៧)៖ www.nec.gov.kh/khmer/content/5261

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News