រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ប្រជុំណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីដែលត្រូវចុះសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ប្រជុំណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី ដែលត្រូវចុះសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News