ទម្រង់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃ​គណបក្សនយោបាយ និងសេចក្ដីសម្រេចរបស់ គឃ.សប (ទ.១០០៨)