រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាព គធ.ខប សៀវភៅច្បាប់ ទម្រង់បែបបទ ប័ណ្ណសម្គាល់ សរុបចំនួន ១០ប្រភេទ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេត...

រូបសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាព គធ.ខប សៀវភៅច្បាប់ ទម្រង់បែបបទ ប័ណ្ណសម្គាល់ សរុបចំនួន ១០ប្រភេទ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងទម្រង់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងខ្លឹមសារបដា និង Poster គំរូប្លង់ការិយាល័យបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News