រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសម្រេចលើសេចក្ដីព្រាងគំរូទម្រង់ ខ្លឹមសារសម្ភារឯកសារបោះឆ្នោត ស្រោមសំបុត្រធំ មធ្យម និងតូច ចំនួន ២៤ប្រភេទ ស្បោងដាក់សម្ភារឯកសារ ចំនួន ៩ប្រភេទ និងប័ណ្ណប្រកាសហាមប្រើប្រាស់....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសម្រេចលើសេចក្ដីព្រាងគំរូទម្រង់ ខ្លឹមសារសម្ភារឯកសារបោះឆ្នោត ស្រោមសំបុត្រធំ មធ្យម និងតូច ចំនួន ២៤ប្រភេទ ស្បោងដាក់សម្ភារឯកសារ ចំនួន ៩ប្រភេទ និងប័ណ្ណប្រកាសហាមប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ថតរូបសម្រាប់ប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត ឱ្យបម្រើការងារនៅតាមគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News