វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ ស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ ក្រោម​ប្រធានបទ “សារៈសំខាន់នៃការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត”។ វាគ្មិន គឺ លោក ឌី ភីរុណ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នៃ....

វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ ស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ ក្រោម​ប្រធានបទ “សារៈសំខាន់នៃការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត”។ វាគ្មិន គឺ លោក ឌី ភីរុណ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស នៃ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778