វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គ.ជ.ប បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដែលនឹងបិទ..

វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គ.ជ.ប បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដែលនឹងបិទផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះឱ្យបាន គ្រប់ៗគ្នា។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News