ស្ប៉តជាសំឡេង ស្តីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

ឯកសារជាសំឡេង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News