រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នៅឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នៅឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា ឬ/និងពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋឱ្យទៅមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News